ПОЛИТИКА за поверителност 

Мирамар ЕООД

Мирамар ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и националното законодателство.

Политиката за поверителност предоставя информация за начина, по който Мирамар ЕООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент или контрагент.

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, посочени в т. 7, или имате съмнения, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на Регламента или Вашите изразени предпочитания/съгласия, можете да се свържете с нас на следните контакти:

Мирамар ЕООД

Гр. Бургас, ул. Кн. Ал. Батенберг 6, ет. 1

Телефон:056 840 992

Електронна поща: office@miramar-bg.net

Мирамар ЕООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на изпълнение на договори/поръчки, във връзка с дейността ни като митнически брокер и спедитор. Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни, от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

 • Име, телефон, електронна поща, адреси на доставка – в процеса на офериране и изпълнение на услугите;
 • Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон;
 • Име, електронна поща – при изпращане на информация за митнически и други документи, необходими за изпълнение на различни услуги, предлагани от нас
 • Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;
 • видеозапис - при посещение на сгради на дружеството;

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 

Мирамар ЕООД обработва Вашите лични данни единствено за легитимни цели и въз основа на валидни правни основания, както следва:

 1. обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
 2. Предоставяне на актуални информация по митническо обработване;
 3. Предоставяне на информация относно услуги;
 4. За административни, маркетингови и рекламни цели

Ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

В този случай обработваме Вашите данните на основание Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко времекато ни изпратите отказ имейл на office@miramar-bg.net

Мирамар ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Мирамар ЕООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка.

Мирамар ЕООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма на сървъри, с ограничен достъп, в охраняеми обекти и на облачни системи нa надеждни доставчици. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си на информираност, посочено в т. 7 на настоящата Политика.

При изпълнението на договорите, предоставяме Ваши лични данни на трети лица – държавни административни служби, както и превозвачи, изпълнители и партньори във веригата на доставки.

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което сме длъжни да се съобразим.

Съхраняваме счетоводните и свързани с тях документи за периода, посочен приложимите нормативни документи.

Ако няма указан нормативен срок, данните Ви ще бъдат съхранявани в срок 1 година след изпълнение на целите, за които са били събрани, след което ще бъдат унищожени.

Контактните Ви данни, използвани единствено за изпращане на информация ще бъдат съхранявани докато не оттеглите Вашето съгласие за получаване на имейли от нас.

Видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни.

Вие имате:

1. Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да попълните съответната заявка за достъп.

2. Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

3. Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

4. Право на ограничаване на обработването

Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

 • е основано на съгласие или на договор с нас и
 • се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 6. Право на възражение

Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т. 2 контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Маргейт Транс ООД

Маргейт Транс ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и националното законодателство.

Политиката за поверителност предоставя информация за начина, по който Марггейт Транс ООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент или контрагент.

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, посочени в т. 7, или имате съмнения, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на Регламента или Вашите изразени предпочитания/съгласия, можете да се свържете с нас на следните контакти:

Маргейт Транс ООД

Гр. Бургас, ул. Кн. Ал. Батенберг 6, ет. 1

Телефон:056 840 992

Електронна поща: transport@margatetrans.com

Маргейт Транс ООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на изпълнение на договори/поръчки, във връзка с дейността ни като превозвач, търговец и спедитор. Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни, от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

 • Име, телефон, електронна поща, адреси на доставка – в процеса на офериране и изпълнение на услугите;
 • Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон;
 • Име, електронна поща – при изпращане на информация за транспортни и други документи, необходими за изпълнение на различни услуги, предлагани от нас
 • Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;
 • видеозапис - при посещение на сгради на дружеството;

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

Маргейт Транс ООД обработва Вашите лични данни единствено за легитимни цели и въз основа на валидни правни основания, както следва:

 1. обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
 2. Предоставяне на актуални информация по оферти и други бизнес предложения
 3. Предоставяне на информация относно услуги;
 4. За административни, маркетингови и рекламни цели

Ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

В този случай обработваме Вашите данните на основание Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко времекато ни изпратите отказ имейл на transport@margatetrans.com

Маргейт Транс ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Маргейт Транс ООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка.

Маргейт Транс ООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма на сървъри, с ограничен достъп, в охраняеми обекти и на облачни системи нa надеждни доставчици. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си на информираност, посочено по-долу на настоящата Политика.

При изпълнението на договорите, предоставяме Ваши лични данни на трети лица – държавни административни служби, както и превозвачи, изпълнители и партньори във веригата на доставки.

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което сме длъжни да се съобразим.

Съхраняваме счетоводните и свързани с тях документи за периода, посочен приложимите нормативни документи.

Ако няма указан нормативен срок, данните Ви ще бъдат съхранявани в срок 1 година след изпълнение на целите, за които са били събрани, след което ще бъдат унищожени.

Контактните Ви данни, използвани единствено за изпращане на информация ще бъдат съхранявани докато не оттеглите Вашето съгласие за получаване на имейли от нас.

Видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни.

Вие имате:

1. Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да попълните съответната заявка за достъп.

2. Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

3. Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

4. Право на ограничаване на обработването

Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

 • е основано на съгласие или на договор с нас и
 • се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

6. Право на възражение

Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т. 2 контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.