2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „МИРАМАР“ ЕООД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на „МИРАМАР“ ЕООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в областа на международната спедиция на товари, корабно и митническо агентиране, пристанищни и товаро-разтоварни дейности, управление на складове под митнически контрол и изпълнението на поетите ангажименти по настоящата политика.

От името на Ръководството, официално обявявам решението в „МИРАМАР“ ЕООД да се разработи, внедри, сертифицира и поддържа Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Ръководството на „МИРАМАР“ ЕООД декларира своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и поддържането на фирмената Система за управление на качеството в изпълнение на приетата си

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Политиката по качеството е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата, със следните цели:

-                       предоставяне на продукти, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни;

-                       поддържане и подобряване на  имиджа на „МИРАМАР“ ЕООД;

-                       експедитивност при изпълнение на възложените задачи и компетентност при работа с клиентите;

-                       подобряване на вътрешния обмен на информация в дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;

-                       внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на „МИРАМАР“ ЕООД;

-                       развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;

-                       удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците;

-                       създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

-                       следене на актуалността на националните нормативни документи и извършване на оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност;

-                       осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по качеството;

-                       ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по качеството;

-                       оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;

-                       осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001;

-                       чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив;

-                       проучване и удовлетворяване изискванията на пазара;

-                       оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, трудови възнаграждения  и др./;

-                       стимулиране творческата активност на персонала.

Политиката по качество на „МИРАМАР“ ЕООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията. Политиката е достъпна до обществеността.

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „МИРАМАР“ ЕООД при реализиране на Политиката и Целите на фирмата.

Управител: /Стоян Димитров/

 

2.1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА „МИРАМАР“ ЕООД

2.1.1 Кратка историческа справка

Фирма„МИРАМАР“ ЕООДе специализирана в областта на транспорта, спедицията и агентирането.
„МИРАМАР“ ЕООДе частна фирма, работеща в областта на международната спедиция. 
Компанията е независима и регистрирана според Българския Търговски Закон през 1997 година. С цел запазване на самостоятелност на фирмената политика ние не членуваме в регионални, национални или браншови съюзи.

Най-отличителната черта на„МИРАМАР“ ЕООДе комплексността на предлаганите от дружеството услуги. Разработваме и предлагаме най-изгодната за клиента верига на доставка чрез един завършен транспортно–митнически–логистичен и товаро–разтоварен процес.
Фирмата осигурява цялостен пакет от услуги, включващ: международна спедиция на цели или комплектни товари, групажни услуги до/от различни eвропейски дестинации, корабен брокераж и чартъринг, транспорт с контейнери (FCL/LCL), вътрешен транспорт и дистрибуция, пристанищни и товаро-разтоварни дейности, управление на складове под митнически контрол, митнически формалности, складиране, митническо представителство, застраховане и консултиране.

Разработили сме три наши отговорности, които ще Ви помогнат да разберете какво можете и трябва да очаквате от нашите услуги и служители. Тези отговорности отразяват непрестанната ни стратегия да подобрим методите си на работа, за да Ви предоставим изключително обслужване.

1. Ценим нашите клиенти.

2. Отговорни сме да ви предоставим най-добрите услуги и ще продължаваме да работим усилено и с желание, за да осигурим най-доброто обслужване за нашите партньори и клиенти.

3. Държим да подобряваме непрекъснато обслужването, което предлагаме и търсим обратна информация, за да се усъвършенстваме.

2.1.2 Организационна структура на „МИРАМАР“ ЕООД

Организационна структура е приложена в Глава 11, Приложение 2 на настоящия наръчник.

 

2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в областа на транспортните услуги и спедиция и изпълнението на поетите ангажименти по настоящата политика.

От името на Ръководството, официално обявявам решението в „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД да се разработи, внедри, сертифицира и поддържа Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Ръководството на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД декларира своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и поддържането на фирмената Система за управление на качеството в изпълнение на приетата си

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Политиката по качеството е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата, със следните цели:

 

-                       предоставяне на продукти /услуги/, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни;

-                       поддържане и подобряване на  имиджа на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД;

-                       експедитивност при изпълнение на възложените задачи и компетентност при работа с клиентите;

-                       подобряване на вътрешния обмен на информация в дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;

-                       внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД;

-                       развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;

-                       удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците;

-                       създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

-                       следене на актуалността на националните нормативни документи и извършване на оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност;

-                       осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по качеството;

-                       ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по качеството;

-                       оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;

-                       осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001;

-                       чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив;

-                       проучване и удовлетворяване изискванията на пазара;

-                       оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, трудови възнаграждения  и др./;

-                       стимулиране творческата активност на персонала.

Политиката по качество на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията. Политиката е достъпна до обществеността.

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД при реализиране на Политиката и Целите на фирмата.

Управител: /Владимир Иванов/

2.1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД

2.1.1 Кратка историческа справка

Фирма„МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООДе специализирана в областта на транспортните услуги и спедиция.
„МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООДе частна фирма, работеща в областта на транспортните услуги и спедиция

За по-евтин транспорт на товарите за и от Европа, страните от ОНД, Балканския полуостров, Близкия изток и страните от Централна Азия, „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД предлага сухопътен превоз, който включва:

-          Групажни превози

-          Комплектни превози

Изпращайки стоката си, клиентът е сигурен в нашата грижа да проследим пътя и, да изискаме качествено съхранение и да осигурим адекватно изготвена съпътстваща транспортна документация. Нашите партньори познават спецификата на определените дестинации и гарантират безпроблемни доставки.

2.1.2 Организационна структура на „МАРГЕЙТ ТРАНС“ ООД

Организационна структура е приложена в Глава 11, Приложение 2 на настоящия наръчник.