Мирамар ООД
8000 Бургас,
ул. "Княз Ал. Батенберг" №6, ет.1

Тел. Централа:
+ 359 (56) 840 992
+ 359 (56) 840 146

Факс: + 359 (56) 844 529

 

Връзки

Инфо Инкотермс
Google Earth
Общностно законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
София 1000
пл. Народно събрание
тел.: (02) 9 39 39
Web: www.parliament.bg

 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1123
бул. Княз Дондуков, 2
Web: www.president.bg

 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
София 1194
бул. Княз Дондуков, 1
тел.: (02) 940 29 99
факс: (02) 980 20 56
Web: www.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
София 1052
ул. Славянска, 8
тел.: (02) 940 71
тел./факс: (02) 987 64 88
факс: (02) 988 55 32 1000 София
ул. Ал. Батенберг
тел.: (02) 988 20 11
Web: www.mi.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
София 1032
ул. Ал. Жендов, 2
тел.: (02) 7 14 31
факс: (02) 70 30 41
Web: www.mfa.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1000
ул. Шести септември, 29
тел.: (02) 987 75 11 (централа), 82 20 14, 82 40 47, 87 79 67
факс: (02) 987 79 67
телекс: 2 34 35
Web: www.mvr.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
София 1054
пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39
тел.: (02) 981 01 11
факс: (02) 981 18 30
Web: www.mh.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
София 1050
бул. Христо Ботев, 55
тел.: (02) 985 11 199
факс: (02)980 62 56
Web: www.mzgar.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА
София 1056
бул. Ал. Стаболийски, 17
тел.: (02) 989 48 38
факс: (02) 987 89 26
Web: www.md.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
София 1055
бул. Княз Дондуков, 2-А
тел.: (02) 921 77 99
факс: (02) 921 77 44
Web: www.minedu.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
София 1000
ул. Уйлям Гладстоун, 67
тел.: (02) 940 60 00
факс: (02) 988 59 13, 986 25 33
Web: www.moew.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
София 1092
ул. Васил Левски, 3
тел.: (02) 54 60 01
факс: (02) 987 32 28
Web: www.md.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
София 1053
ул. Славянска, 1
тел.: (02) 9 14 08
факс: (02) 981 91 57
Web: www.mjeli.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
София 1088
ул. Св. св. Кирил и Методий, 17-19
тел.: (02) 9 40 59
факс: (02) 987 58 56
телекс: 2 21 82
Web: www.mrrb.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
София 1093
ул. Левски, 9
тел.: (02) 987 57 50
тел./факс: (02) 988 53 29
факс: (02) 987 39 16
Web: www.mtc.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
София 1051
ул. Триадица, 2
тел.: (02) 8119 443
факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Web: www.mlsp.government.bg

 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

София 1028
ул. Г. С. Раковски, 102
тел.: (02) 9 85 91
факс: (02) 987 20 53
телекс: 22 727
Web: www.minfin.government.bg
 
АГЕНЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
София 1000
бул. Цар Освободител, 6
тел.: (02) 981 61 69, 981 79 34
факс: (02) 981 78 58 E-mail: isn@minfin.government.bg

 
АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
София 1000
ул. Аксаков, 31
тел.: (02) 9859 56 01, 980 24 74, 980 73 12
факс: (02) 981 33 58
E-mail: aeaf@aeaf.minfin.bg
Web: aeaf.minfin.government.bg/

 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
София 1000
ул. Аксаков, 29
тел.: (02) 980 54 60
тел./факс: (02) 980 98 27
Web: www.priv.government.bg

 

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
София 1000
ул. Г. С. Раковски, 47
тел.: (02) 9859 40 01
Web: www.customs.government.bg

Национални нормативни документи
Административни актове
Тарик

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
София 1527
ул. Панайот Волов, 2
тел.: (02) 948 61 81
факс: (02) 948 61 94, 948 61 66
Web: www.registryagency.bg

 
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
София 1000
ул. Аксаков, 31
тел.: (02) 985 55 00
факс: (02) 980 13 20
E-mail: fia@investbg.government.bg
Web: www.investbg.government.bg

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
София 1000
ул. Шести септември, 21
тел.: (02) 98 98 488 (централа), 988 48 19 (библиотека) 980 89 20
факс: (02) 989 84 88
E-mail: mail@sasm.orbitel.bg
Web: www.sasm.government.bg

 
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
София 1000
ул. Гурко, 6
тел.: (02) 949 21 15
факс: (02) 980 38 10

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
София 1000
ул. Гурко, 6
тел.: (02) 949 23 35
факс: (02) 987 06 95
Web: www.stc.bg

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА 
София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 80 15 25
факс: (02) 87 20 60
Web: www.dksbt.bg

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ 
София 1000
ул. Врапча 23
тел.: (02) 981 16 55
факс: (02) 980 26 47
Web: www.ssec.bg

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 980 50 69, 987 99 84, 988 13 44, 987 21 92
факс: (02) 980 58 69
E-mail: office@sme.government.bg
Web: www.sme.government.bg

 
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 
София 1504
ул. Сан Стефано, 12, ет. 1
тел.: (02) 944 38 11, 843 53 06
факс: (02) 944 38 61
E-mail: epi@epi-bg.org
Web: www.epi-bg.org

 
КОАЛИЦИЯ 2000 
София 1113
ул. Лазар Станев, 1
тел.: (02) 971 30 00
факс: (02) 971 22 33
Web: www.anticorruption.bg

 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 
София 1000
бул. Витоша, 18
тел.: (02) 986 77 06
факс: (02) 980 73 15
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Web: www.cpc.bg

 
КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ (КЦКФБ)
Web: www.acad.bg/ssec/

 
КОМИТЕТ ПО ГОРИТЕ
София 1303
ул. Антим I, 17
тел.: (02) 8 61 71, 88 08 75
факс: (02) 981 37 36
телекс: 2 24 81, 2 28 09

 
КОМИТЕТ ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
София 1000
ул. Гурко, 6
тел.: (02) 949 23 22, 980 20 95
факс: (02) 980 38 93, 980 25 80
телекс: 2 25 15

 
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
София 1303
бул. Александър Стамболийски, 62-64
тел.: (02) 926 10 10
E-mail: NOI@nssi.bg
Web: http://www.noi.bg/index_first.html

 
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
София 1038
ул. Панайот Волов, 2
тел.: (02) 4 34 01, 44 31 19
факс: (02) 44 33 95
Web: www.nsi.bg

 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
София 1000
бул. Дондуков, 1
тел.: (02 ) 940 20 32
факс: (02) 940 21 86

 
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407
ул. Кричим, 1
тел.: (02) 965 91 58
Web: nhif.bg

 
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Web: www.bpo.bg

 
ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"
София 1000
ул. Солунска, 56
тел.: (02) 930 66 19
факс: (02) 951 63 48
Web: www.osf.bg/

 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
София 1000
ул. Цар Шишман, 31
тел.: (02) 981 03 18, 981 23 14, 981 11 38, 981 15 04
факс: (02) 981 31 16
Web: www.cdad.bg

 
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Web: www.csd.bg

 
ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
София 1408
кв. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9
тел.: (02) 953 42 04
факс: (02) 953 36 44
Web: www.ced.bg